Білім бґлімініѕ тарихы

 Жаѕалыќтыр

 Јдістемелік кабинет
 Јдістемелік материалдар
 Конференция, семинарлар
 Нормативтік ќўжаттар
 Біліктілік арттыру
 Аќпаратты теѕсіздікті жою
 Жетістіктер
 Мектеп сайттары
 Мемлекеттік сатып алу

 


Ауа -райы


 

ЖАЊАЛЫЌТАР
 

       Аудан бойынша №№17, 70, 95, 165, 170,204,216,226,234,249 мектептерде «Activboard интерактивті таќтаныѕ ActivStudio кјсиби пайдаланушыны баєдарламалыќ ќамтамасыз ету» атты оќыту семинары ґткізілді, оєан јр мектеп бойынша мўєалімдер мен техникалыќ ќызметкерлер ќатыстырылды. Нјтижесінде лекция тыѕдаушыларєа аныќтама берілді.       Информатика пјні мўєалімдері арасында ґткізілген «Интерактивті таќтаны пайдаланудыѕ тиімді жолдары» атты семинары


       2008 жылдыњ аќпан айында аудан јкімі А.Кµшербаймен VideoPort баѓдарламасыныњ кµмегімен интерактивті таќта арќылы мектепаралыќ интернет-конференция байланысы жасалды.

 

 

 

 

 

 

С І Л Т Е М Е Л Е Р 

Ќызылорда облыстыќ білім беру ќызметкерлерініњ біліктілігін арттыру жјне ќайта даярлау институты

 


 
Сайт создан в системе uCoz